نحوه آشنایی شما با کلینیک برادران فرخنده ؟
میزان رضایت شما از نحوه ارائه خدمات پرسنل پذیرش ؟
میزان رضایت شما از نحوه ارائه خدمات پرسنل فنی ؟
آیا مشکل فنی خودروی شما پس از مراجعه به کلینیک مرتفع گردیده است ؟
آیا در آینده این مجموعه را جهت تعمیر خودرو انتخاب خواهید نمود ؟
آیا این مجموعه را به دوستان و آشنایان خود معرفی خواهید نمود ؟
میزان زمان سنجی و سرعت عمل این مجموعه را در عیب یابی و تعمیر خودروی خود چگونه ارزیابی می کنید ؟
کیفیت خدمات این مجموعه را نسبت به دیگر تعمیرگاه ها و نمایندگی های سطح شهر چگونه ارزیابی می کنید ؟